Lokal afledning af regnvand – LAR

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster kommunernes afløbssystem. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal afledning af regnvand.

Hvad er LAR
Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer er:

Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner
Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt
Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning
De enkelte elementer kan anvendes alene eller i kombination.

Der findes 3 former for infiltration:

  • Traditionel infiltration i en grøft/faskine
  • Infiltration suppleret med dræn til bortledning af overskydende vand Overskudsvand
  • Opmagasinering på overfladen med nedsivning til faskine, der både opmagasinerer og nedsiver afledes til afløbssystem/recipient

De enkelte metoder kan opdeles på følgende måde:

  • Håndtering ved kilden (indløb/tilløb)
  • Fordampning/nedsivning/forsinkelse
  • Alene forsinkelse/fordampning
  • Håndtering ved kilden: Grønne tage, faskiner, opsamling i tønder, brug af regnvand til WC-skyl.


Fordampning/nedsivning/forsinkelse:
Grønne arealer, trug, grøfter, gennemtrængelige belægninger, regnbede, infiltrationsbassiner, våde bassiner/vandhuller, vådområder.

Alene forsinkelse/fordampning: Traditionelle åbne bassiner, udvidede bassiner.

LÆS VIDRE:
Lokal afledning af regnvand – LAR – Teknologisk Institut
teknologisk.dk

Tilladelser
aarhus.dk